Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Actes Ple

La publicació de les actes que contenen el nom i altres dades de les persones físiques constitueix un tractament de dades personals, i s’ha de sotmetre als preceptes i garanties de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Per aquest motiu, el text de les actes del Ple que conté el portal web de l’Ajuntament de Vilafranca omet els noms i les dades personals de les persones físiques, amb l’excepció de determinats supòsits (noms dels regidors i regidores, de determinats funcionaris i noms de persones nomenades per a càrrecs representatius).

Les actes originals i completes les custodia el Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Vilafranca i les persones que tinguin la condició de legitimades en cada cas concret hi poden accedir, adreçant-se a l’esmentat departament. 

Accessibilitat