Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Calendari fiscal

INFORMACIÓ CORONAVIRUS.- Amb motiu de l'estat d'alarma sanitària decretat per coronavirus Covid-19, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha decidit anul•lar o ajornar el pagament de determinades taxes i impostos.

- Es retarda fins al mes de juny el pagament de la primera fracció de l'impost de vehicles. L'impost de vehicles per a aquelles persones que havien comprat un vehicle usat l'any passat, i tributaven per primera vegada aquest any també ajornen liquidació fins al mes de juny.
- La liquidació de taxes en període voluntari amb venciment el mes de març i abril es retarden fins al 30 de maig.
- No es cobraran les taxes següents: terrasses a la via pública (primer trimestre), mercats (no es cobraran març i abril) i es valora ampliar aquest termini de no liquidació.
- La liquidació de l'IBI es retarda fins a l'1 de setembre. Per a rebuts domiliciats, els pagaments fraccionats seran l'1 de setembre i l'1 de desembre de 2020.

Per a més informació consulteu a OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Telèfon d'atenció al contribuent: 674 797 198
Horari d'atenció: de 8.30 a 14 hores

Si disposeu d'un document amb el termini de pagament vençut:

- Si es tracta d'un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:
• Pagament en els caixers automàtics habilitats a l'efecte
• a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
• o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802

- Si es tracta d'una liquidació d'ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s'ha vist ampliat, podeu:
• descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d'on també podreu efectuar el pagament
• o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802

- Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s'ha vist ampliat, podeu:
• descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d'on també podreu efectuar el pagament
• o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802

 

Dates de pagament

Conceptes que recapta l'ORGT per delegació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

2.06.2020

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Per a rebuts domiciliats es faran dos càrrecs, els dies 04.05.2020 i 01.09.2020

1.09.2020

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
Per a rebuts domiciliats es faran dos càrrecs, els dies 01.09.2020 i 01.12.2020

1.07.2020

Impost sobre béns immobles especials
Taxa per gestió de residus domèstics
Taxa per entrada de vehicles a través de la voravia i reserves de la via pública per aparcament exclusiu
Taxa servei de cementiri

4.09.2020
a 5.11.2020

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
Taxa per recollida d'escombraries comercials
Per a rebuts domiciliats es faran dos càrrecs, els dies 01.10.2020 i  01.12.2020

18.09.2020
a 18.11.2020

Impost sobre activitats econòmiques

 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (rebuts domiciliats):
1a. fracció: 4 de maig de 2020
2a. Fracció: 1 de setembre de 2020

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (rebuts domiciliats):
1er. termini: 1 de setembre de 2020
2on. termini: 1 de desembre de 2020

Taxa per recollida d'escombraries comercials (rebuts domiciliats):
1er. termini: 1 d'octubre de 2020
2on. termini: 1 de desembre de 2020

Podeu consultar aquí la totalitat del calendari fiscal vigent.

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha introduït diverses bonificacions i exempcions que tenen en compte les possibilitats econòmiques dels contribuents i que s'ajusten als principis de suficiència econòmica i d'equitat fiscal. L'Ajuntament de Vilafranca ha treballat per atendre les necessitats dels col·lectius més desafavorits i donar prioritat a diferents valors com la promoció d'actituds de respecte pel medi ambient, la creació d'activitat econòmica o el suport a les famílies.

Podeu consultar aquí les condicions i quantia de les diferents bonificacions establertes.

 

IMPOSTOS MUNICIPALS MÉS HABITUALS
IBI (impost sobre béns immobles)
Heu de pagar aquest impost cada any si sou propietari d'un immoble a 1 de gener. En cas de transmissió, el nou propietari l'ha de pagar a partir de l'any següent.

IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica)
Si sou propietari d'un vehicle donat d'alta (cotxe, moto, tractor...) heu de pagar aquest impost a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle.

IVTNU (Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)
Heu de presentar la declaració i pagar l'impost si veneu un pis, un local o un terreny, o bé si n'adquiriu mitjançant donació o successió.

Impost sobre activitats econòmiques
Han de presentar declaració de l'impost totes les entitats que exerceixen una activitat econòmica i han obtingut un import net de la seva xifra de negocis igual o superior a 1.000.000 d'euros durant el pernúltim exercici anterior al de la meritació de l'impost.

Altres conceptes
També heu de pagar taxes o preus públics si us beneficieu del domini públic o d'un servei que presti l'Ajuntament (recollida i tractament d'escombraries, entrada de vehicles, servei de cementiri).

Més informació a la pàgina web de l'ORGT o al telèfon 900.715.017.