Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Convenis urbanístics

Desenvolupament d'habitatge amb protecció oficial^

3 de febrer de 2020

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, l'Agència Catalana de l'Habitatge i l'Institut Català del Sòl, pel desenvolupament d'habitatges amb protecció oficial al municipi de Vilafranca del Penedès.

Aprovat per decret en data 24 de maig de 2019 i ratificat en JGL de data 3 de juny de 2019.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, pel director de l'Institut Català del Sòl, el Sr. Albert Civit i Fons, i per la directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la Sra. Judith Gifreu i Font, en data 3 de febrer de 2020.

Conveni Club Patí Vilafranca – Cessió d’ús d’un allotjament per a jugadors^

26/11/2019

Conveni entre l’Ajuntament i el Club Patí Vilafranca sobre la cessió d’ús d’un allotjament per a jugadors.

Aprovat en JGL de data 26 d’agost de 2019.

Signat per l’alcalde, Sr. Pere Regull i Riba i pel Sr. Joaquim Vàzquez i Barbat, en nom del Club Patí Vilafranca.

Vigència del conveni: 5 anys prorrogable anualment.

Conveni Llar Unió Catalònia – Transmissió de sòl destinat a habitatge amb protecció oficial^

26/11/2019

Conveni entre l’Ajuntament i Llar Unió Catalònia per a la transmissió de sòl (Carrer Glòria Laso) destinat a habitatge amb protecció oficial.

Aprovat en JGL de data 9 de setembre de 2019.

Signat per l’alcalde, Sr. Pere Regull i Riba i pels Srs. Pedro Parra Calderón i Manel Fraixedas Cors, en nom de Llar Unió Catalònia, en data 13 de setembre de 2019.

Cartografia topogràfica urbana a escala 1:1.000^

02/08/2019

Conveni de col·laboració entre l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a la realització i el finançament de les 521 ha de la cartografia topogràfica urbana 1:1.000 de Vilafranca del Penedès.

Aprovat per la Junta de Govern Local en data 15 d'abril de 2019.

Signat per l'alcalde Pere Regull Riba i pel director de l'Institut, Jaume Massó i Cartagena, el dia 23 d'abril de 2019.

Conveni Adequació Paisatgística Rotondes C-15^

29/07/2019

Conveni de suport, assistència i la cooperació en la contractació i l'execució de l'obra d'adequació paisatgística: Rotonda C-15.

Aprovat en JGL de data 8 de juliol de 2019.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba i pel president del Consell Comarcal Alt Penedès, el Sr. Xavier Lluch i Llopart en data 10 de juliol de 2019.

Aquest conveni serà vigent fins que finalitzi el termini de garantia de l'obra.

Conveni Programa de Mediació per al lloguer Social d'habitatges 2019^

25/03/2019

Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d'habitatges

Aprovat per la Junta de Govern Local en data 4/03/2019.

Signat en data 25/03/2019

Conveni Oficina Local d'Habitatge de Vilafranca del Penedès 2019^

25/03/2019

Conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge situada a Vilafranca del Penedès

Aprovat per la Junta de Govern Local en data 4/03/2019.

Signat en data 25/03/2019

ET Biblioteca- ENDESA Convenis de cessió d'ús local i de cessió d'instal·lacions^

22/11/2017

Convenis de Cessió d'ús de local per Centre de Transformació (CCTT) i de cessió d'instal·lacions més traspàs projecte i permisos i servitud de pas sobre terrenys a Favor d'Endesa distribució Elèctrica, SLU (EXP. 549656)

Aprovat en la Junta de Govern Local de data 16 d'octubre de 2017.

Signat per l'alcalde Sr. Pere Regull i Riba i pel Sr. César Fusté Sánchez, en representació d'Endesa Distribució Elèctrica, SLU, en data 23 d'octubre de 2017

Conveni Fundació Amàlia Soler - Allotjaments Protegits i local c/ Migdia, 22^

25/01/2016

Conveni entre l'Ajuntament de Vilafranca i la Fundació Amàlia soler, per a la transmissió d'allotjaments protegits i local per a equipaments al c/ Migdia, 22

2016 Conveni Ajuntament, NOU VERD I PINNAE^

23/03/2016

Conveni entre l'Ajuntament, l'entitat Nou Verd SCCl i la Fundació Pinnae, en el marc del projecte "Vinyes per Calor".

Aprovat en JGL de data 14 de març de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, el president de la Cooperativa Nou Verd, SR. Jaume Domenech i Via i pel president de la Fundació Pinnae, Sr. Martí Solé i Bordes, en data 17 de març de 2016

Conveni Som Energia^

29/04/2016

Conveni entre l'Ajuntament I SOM ENERGIA, SCCL, per estimular la producció d'energia local i l'eradicació de la pobresa energètica al municipi.

Aprovat en JGL de data 21 de març de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, el president de la Cooperativa Nou Verd, SR. Jaume Domenech i Via i pel president de la Fundació Pinnae, Sr. Martí Solé i Bordes, en data 28 d'abril de 2016

Vigència del conveni: 1 any

2016 Concessió administrativa domini públic ferroviari fase II^

10/05/2016

Concessió Administrativa atorgada per ADIF I ADIF-ALTA VELOCIDAD a l'Ajuntament de Vilafranca, per a l'ocupació del domini públic ferroviari, durant un període de 46 mesos a partir de la seva formalització.

Document signat en data 1 de maig de 2016, entre l'alcalde, Sr. Pere Regull i el Sr. Juan Manuel de las Heras Ayuso, com a apoderat d'ADIF I ADIF-ALTA VELOCIDAD.

2016 - SUD4 - La Pelegrina -Civiarquitectura - cessió us terrenys per aparcament^

18/07/2016

Conveni entre l'Ajuntament I CIVIARQUITECTURA, per cessió d'us terrenys per aparcament de vehicles.

Aprovat en JGL de data 20 de juny de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, i pel l'apoderat de Civiarquitectura, Sr. Ángel Guzmán Méndez,en data 25 d'abril de 2016.

2016 Fundació Privada Hàbitatge - polítiques programes socials habitatge^

14/02/2017

Conveni marc entre l'Ajuntament I la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social en l'àmbit de les polítiques i programes socials d'habitatge .

Aprovat en JGL de data 6 de juny de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, i per la Presidenta de la Fundació, Sra. Carme Trilla i Bellart,en data 15 de juny de 2016.

Vigència: 4 anys, prorrogable per anualitat successives.

Addenda al conveni, signada el 20/12/2016

Vigència: 4 anys, prorrogable per anualitat successives.

2016 UA20 - Obres anticipades Zona Verde^

18/07/2016

Conveni entre l'Ajuntament I la Junta de Compensació de la UA20, sobre l'anticipació de determinades obres d'urbanització.

Aprovat en JGL de data 20 de juny de 2016.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba, i pel president la la Junta de Compensació Sr. Joan Hill Güell, en data 12 de juliol de 2016.

Aparcament c/ Ferran, 4-6^

08/08/2016

Conveni per a la cessió d'ús de terrenys al c/ Ferran, 4-6, per fer un aparcament.

Conveni signat en data 15/03/18 entre els Sr. Juan José i Fernando Forés García, en representació de LAUMEL-51 SL i Betonburg, SL, respectivament i l'alcalde accidental sr. Josep M Martí i Ràfols.

La cessió temporal serà per un termini de tres anys.

Concessió Administrativa per a l'ocupació del domini públic ferroviari^

11/02/2015

Concessió Administrativa atorgada per ADIF I ADIF-ALTA VELOCIDAD a l'Ajuntament de Vilafranca, per a l'ocupació del domini públic ferroviari, durant un període de cinc anys a partir de la seva formalització.

Document signat en data 1 de març de 2015, entre l'alcalde, Sr. Pere Regull i el Sr. Juan Manuel de las Heras Ayuso, com a apoderat d'ADIF I ADIF-ALTA VELOCIDAD.

2015 Conveni per a l'adequació de la seu de la Fundació Mas Albornà^

10/03/2015

Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Fundació privada Mas Albornà, per a l'adequació dels serveis ocupacionals de la Fundació.

Signat per la consellera de Benestar i Família, Neus Munté; l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i el president la Fundació Privada Mas Albornà, Martí Solé, el dia 6 de febrer de 2015.

 

Acord Ple 20/03/2018 - Ampliació de la superfície cedida

ENDESA - Soterrament línies MT Av Tarragona - Av Vendrell^

20/04/2015

Document de l'acord de soterrament de les línies de Mitja Tensió de 25 KV ER-1 ER-2 que travessen l'Av Tarragona a l'alçada de l'Av del Vendrell.

Aprovat en Junta de Govern Local en data 9 de febrer de 2015

Signat pel Coordinador de l'Àrea de Territori i Medi Ambient, Sr. Josep M. Martí Ràfols i el Sr. Marcos Lalueza Lanau, en nom d'ENDESA

Conveni Cessió Finca c/ Sant Pau 7-13 per aparcament^

20/03/2014

Conveni Cessió d'ús terrenys c/ Sant Pau, 7-13, per aparcament de vehicles.

Aprovat en JGL de data 3 de març de 2014.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i Riba i pel representant de la societat DANIL ALT PENEDES, SL el Sr. Carles Bono i Cabré en data 4 de març de 2014

Aquest conveni té una vigència inicial de 3 anys, essent prorrogat automàticament d'any en any si cap de les parts no el denuncia amb una antelació de dos mesos.

Convenis cessió terrenys per millora tram c/ guardiola^

14/04/2014

Conveni sobre cessió de terrenys per a la millora i ordenació d'un tram del carrer de Guardiola de Vilafranca

Aprovats per la Junta de Govern Local en data 17 de març de 2014.

Signats per Sr. Josep m. Martí i Ràfols, tinent d'alcalde de Territori i Medi Ambient i pels propietaris de les finques: Fèlix i Antonio Freixedas en nom de Promocions Immobiliàries Freixedas-Roig, SL i per la Sra. Gerturdis Guasch, en data 25 de març de 2014.

Endesa - Cessió instal·lacions (auditori)^

14/04/2014

Conveni cessió d'instal·lacions + traspàs projectes i permisos (Auditori)

Aprovat en Junta de Govern Local en data 3 de març de 2014.

Signat per l'alcalde, Sr. Pere Regull i el Sr. Ricardo Cabestre, en nom d'ENDESA

Conveni Casino Unió Comercial (CUC) - Cessió Terrenys Pau, 19^

26/03/2012

Conveni per a la cessió gratuïta d'ús d'uns terrenys situats en l'àmbit del PAU-19 (Ctra. Barcelona), per a usos esportius.

Aprovat per la J.G.L. en data 17 de febrer de 2012 i signat en data 26 de març de 2012, per l'alcalde, Sr. Pere Regull i pel representant de l'entitat, Sr. Jaume Llopart.

Vigència: El termini de cessió serà de 20 anys i es podrà prorrogar tàcitament de dos anys en dos anys.

Conveni cessió local Col·legi d'Aparelladors^

19/02/2010

Conveni per a la cessió d’ús gratuïta d’un local situat a la planta 4a de l'edifici de la plaça del Penedès núm. 3, propietat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a favor del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

Aprovat per la Junta de Govern Local en data 22 de gener de 2010.

Signat per l'alcalde Pere Regull Riba i per la representant del col·legi, Maria-Rosa Remolà i Ferrer, el dia 18 de febrer de 2010.

Període de vigència: 4 anys des del 1 de març de 2010, prorrogable tàcitament d'any en any.

Accessibilitat