Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Calendari fiscal

Dates de pagament

Conceptes que recapta l'ORGT per delegació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

1.03.2021 a 5.05.2021

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (no domiciliat)
Per a rebuts domiciliats es faran dos càrrecs, els dies 03.05.2021 i 01.09.2021

3.05.2021 a 5.07.2021

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (no domiciliat)
Per a rebuts domiciliats es faran dos càrrecs, els dies 01.07.2021 i 02.11.2021
Impost sobre béns immobles especials
Taxa per gestió de residus domèstics
Taxa per entrada de vehicles a través de la voravia i reserves de la via pública per aparcament exclusiu
Taxa servei de cementiri

1.09.2021 a 5.11.2021

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
Taxa per recollida d'escombraries comercials (no domiciliat)
Per a rebuts domiciliats es faran dos càrrecs, els dies 01.10.2021 i  01.12.2021

16.09.2021 a 16.11.2021

Impost sobre activitats econòmiques

 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (rebuts domiciliats):
1a. fracció: 3 de maig de 2021
2a. Fracció: 1 de setembre de 2021

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (rebuts domiciliats):
1er. termini: 1 de juliol de 2021
2on. termini: 2 de novembre de 2021

Taxa per recollida d'escombraries comercials (rebuts domiciliats):
1er. termini: 1 d'octubre de 2021
2on. termini: 1 de desembre de 2021

Taxa per prestació de serveis dels Mercats Municipals:

 • Gener: 25 de gener a 26 de març 2021
 • Febrer: 01 de febrer a 01 d’abril 2021
 • Març: 05 de març a 05 de maig 2021
 • Abril: 01 d’abril a 04 de juny 2021
 • Maig: 03 de maig a 05 de juliol 2021
 • Juny: 01 de juny a 05 d’agost 2021
 • Juliol: 01 de juliol a 03 de setembre 2021
 • Agost: 02 d’agost a 05 d’octubre 2021
 • Setembre: 01 de setembre a 5 de novembre 2021
 • Octubre: 01 d’octubre a 03 de desembre 2021
 • Novembre: 02 de novembre 2021 a 5 de gener 2022
 • Desembre: 01 de desembre 2021 a 04 de febrer 2022

 

Taxa per ocupació de la via pública amb parades (mercaderies) en terrenys d’ús públic:

 • 1er. trimestre: 05 de març a 05 de maig 2021
 • 2on. trimestre: 01 de juny a 05 d’agost 2021
 • 3er.trimestre: 01 de setembre a 05 de novembre 2021
 • 4rt.trimestre: 01 de desembre 2021 a 04 de febrer 2022

 

Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires:

 • 2on. trimestre: 01 d’abril al 04 de juny 2021: els rebuts domiciliats seran carregats el dia 01 de juny 2021
 • 3er.trimestre: 01 de juliol a 03 de setembre 2021: els rebuts domiciliats seran carregats el dia 01 de setembre 2021
 • 4rt.trimestre: 01 d’octubre al 03 de desembre 2021: el rebuts domiciliats seran carregats els dia 01 de desembre 2021

Vençuts els períodes assenyalats en aquest calendari, els valors impagats passaran a la via executiva de constrenyiment.

Els períodes de pagament esmentats podran ser alterats segons imposi la tramitació dels expedients pendents d’aprovació o per qualsevol altra circumstància, i en tal cas, els contribuents seran advertits de les alteracions produïdes.

Podeu consultar aquí la totalitat del calendari fiscal vigent.

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha introduït diverses bonificacions i exempcions que tenen en compte les possibilitats econòmiques dels contribuents i que s'ajusten als principis de suficiència econòmica i d'equitat fiscal. L'Ajuntament de Vilafranca ha treballat per atendre les necessitats dels col·lectius més desafavorits i donar prioritat a diferents valors com la promoció d'actituds de respecte pel medi ambient, la creació d'activitat econòmica o el suport a les famílies.

Podeu consultar aquí les condicions i quantia de les diferents bonificacions establertes.

 

IMPOSTOS MUNICIPALS MÉS HABITUALS
IBI (impost sobre béns immobles)
Heu de pagar aquest impost cada any si sou propietari d'un immoble a 1 de gener. En cas de transmissió, el nou propietari l'ha de pagar a partir de l'any següent.

IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica)
Si sou propietari d'un vehicle donat d'alta (cotxe, moto, tractor...) heu de pagar aquest impost a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle.

IVTNU (Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)
Heu de presentar la declaració i pagar l'impost si veneu un pis, un local o un terreny, o bé si n'adquiriu mitjançant donació o successió.

Impost sobre activitats econòmiques
Han de presentar declaració de l'impost totes les entitats que exerceixen una activitat econòmica i han obtingut un import net de la seva xifra de negocis igual o superior a 1.000.000 d'euros durant el pernúltim exercici anterior al de la meritació de l'impost.

Altres conceptes
També heu de pagar taxes o preus públics si us beneficieu del domini públic o d'un servei que presti l'Ajuntament (recollida i tractament d'escombraries, entrada de vehicles, servei de cementiri).

Més informació a la pàgina web de l'ORGT o al telèfon 900.715.017.

Accessibilitat