Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Indicadors econòmics

Indicadors econòmics any 2017

Informes

Execució del pressupost

Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris

Evolució de l’estat del deute bancari

Indicadors econòmics any 2016