Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Processos selectius oberts

  

Procés Borsa Educadors/es socials^

S'ha publicat l'anunci de les bases d'aquesta convocatòria al BOPB amb data 21/09/2022.  La data màxima per a la presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria serà el proper 13/10/2022

Procés de borsa d'Integradors/res Socials^

La data màxima per a la presentació d'al·legacions al decret provisional serà el proper dia 11/10

Accessibilitat