Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Promoció interna

  

Procés de provisió d'una plaça de Sotsinspector^

La data màxima per la presentació de candidatures queda pendent de determinar en funció de la data de publicació d'aquest anunci al DOGC i al BOPB

Procés de provisió d'una plaça de Sergent^

La data màxima per la presentació de candidatures queda pendent de determinar en funció de la data de publicació d'aquest anunci al DOGC i al BOPB

Procés de provisió d'una plaça de Caporal^

El dia 08/09/2021 s'ha publicat el present anunci als diaris oficials BOPB i DOGC. La data màxima per a la presentació de candidatures va ser el 06/10/2021.

El termini per presentar al·legacions finalitza el proper 29 d'octubre de 2021.

Accessibilitat