Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Perfil del contractant

El perfil de contractant de l’Ajuntament de Vilafranca és el mitjà de difusió de l’activitat contractual de l’Ajuntament i les seves entitats relacionades.

La llei estableix diferents procediments de contractació en funció del import i tipus de compra, i les seves principals característiques son les següents:

- Procediment obert: per contractes d’import igual o superior a 15.000€+IVA o superior a 40.000€+IVA en el cas d’obres. És obligatori fer publicitat de la licitació.

- Contracte menor: per contractes d’import inferior als indicats anteriorment.

En els següents enllaços es troben les publicacions de les contractacions per procediment obert de cadascuna de les entitats relacionades amb l’Ajuntament de Vilafranca:

- Ajuntament de Vilafranca del Penedès
- Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA (EMAVSA)
- Serveis Municipals de Comunicació, SL (SERCOM)
- Institut Municipal de Formació de Vilafranca del Penedès (EPEL)

Les contractacions per contracte menor es publiquen mitjançant una relació trimestral amb la indicació de l’objecte del contracte, adjudicatari i import que es pot consultar al portal de la transparència.

Accessibilitat