Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tauler d'anuncis

Anuncis^

A N U N C I

La Junta de Govern Local en data 3 de maig de  2021, va acordar l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del PAU-12 – Pati del Gall, en la modalitat de compensació bàsica,  l’àmbit del qual comprèn els terrenys de sòl urbà no consolidat delimitats pels carrers del Nord, Mas i Jornet, La Granada, Igualada i Pati del Gall (exp. 1/2021/2301) i i sotmetre’ls al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, als efectes de formulació de les al•legacions i reclamacions que es considerin convenients.
El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d’urbanisme i serveis tècnics de l’ajuntament (Pl. de Jaume I, 8) amb cita prèvia al telèfon 93 892 36 90, a  més de trobar-se accessible en el següent enllaç (pdf)


Vilafranca del Penedès, 3 de maig de 2021
L’alcalde

 


EDICTE

El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 20 d’abril de 2021, ha adoptat els següents acords relatius a la fiscalitat municipal que ha de regir durant l’exercici econòmic de 2021:

PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021 i següents, que es detallen a continuació:
14 Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires
15 Taxa per ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer.
25 Preu públic per la prestació de serveis al Centre Àgora.

SEGON: Exposar al públic els acords precedents durant el termini dels trenta dies hàbils següents a la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la província, almenys en un diari de gran difusió i al tauler d'anuncis i a la pàgina web de la corporació. En aquest període els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions i al•legacions oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació o al•legació, els acords adoptats s’entendran automàticament aprovats de forma definitiva, publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor i, regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses.

Si hi ha al·legacions o reclamacions, el Ple municipal s’hi haurà de pronunciar, i aprovar definitivament de forma expressa les Ordenances afectades publicant l’acord i el text íntegre corresponent.

Vilafranca del Penedès, 22 d’abril de 2021
L’Alcalde
Pere Regull i Riba


EDICTE
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 06 d’abril de 2021, ha adoptat els següents acords relatius a la fiscalitat municipal que ha de regir durant l’exercici econòmic de 2021:

PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021 i següents, que es detallen a continuació:
34 Preu públic per assistència a l’escola municipal de música de M.Dolors Calvet de l’Institut Municipal de Formació
41 Preu públic per l’assistència a l’escola de formació professional d’Enoturisme de Catalunya de l’Institut Municipal de Formació

SEGON: Exposar al públic els acords precedents durant el termini dels trenta dies hàbils següents a la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la província, almenys en un diari de gran difusió i al tauler d'anuncis i a la pàgina web de la corporació. En aquest període els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions i al·legacions oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats s’entendran automàticament aprovats de forma definitiva, publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor i, regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses.

Si hi ha al·legacions o reclamacions, el Ple municipal s’hi haurà de pronunciar, i aprovar definitivament de forma expressa les Ordenances afectades publicant l’acord i el text íntegre corresponent.

Vilafranca del Penedès, 22 d’abril de 2021
L’Alcalde
Pere Regull i Riba

 


ANUNCI

No havent estat possible la pràctica de la notificació, per intent infructuós de notificació, i de conformitat amb l’article 44 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de l’expedient número 119/2021/3126, amb la finalitat de donar de baixa d’ofici del Padró Municipal d’Habitants a les persones relacionades en la llista adjunta, que s’ha constatat que no resideixen en el lloc de l’empadronament.

Es procedeix a la publicació d'aquest anunci a fi que en un termini de 15 dies hàbils posteriors al de la publicació en el BOE, els interessats en el procediment puguin personar-se en el departament d'estadística del carrer de la Cort número 14 de Vilafranca del Penedès, per conèixer el contingut complet de l'expedient i poder presentar les al•legacions i justificacions que creguin apropiades o interposar els recursos pertinents.

Es transcriu únicament el número del DNI, NIE o passaport de les persones (Disposició addicional 7a, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

Representant legal del menor 
Número de document 

049768106 – Q
046240282 – R
046240282 – R
X5182165 – N
X5182165 – N
X5182165 – N
047634840 – T
X9594672 – S
X9594672 – S
X9594672 – S
077314502 – W
 X7676499 – L
046756092 – J
046756092 – J
047636096 – Z
047636096 – Z

Vilafranca del Penedès, 16 d’abril de 2021
L’alcalde, Pere Regull i Riba

 


ANUNCI

No havent estat possible la pràctica de la notificació, per intent infructuós de notificació, i de conformitat amb l’article 44 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de l’expedient número 119/2021/3126, amb la finalitat de donar de baixa d’ofici del Padró Municipal d’Habitants a les persones relacionades en la llista adjunta, que s’ha constatat que no resideixen en el lloc de l’empadronament.

Es procedeix a la publicació d'aquest anunci a fi que en un termini de 15 dies hàbils posteriors al de la publicació en el BOE, els interessats en el procediment puguin personar-se en el departament d'estadística del carrer de la Cort, número 14 de Vilafranca del Penedès, per conèixer el contingut complet de l'expedient i poder presentar les al·legacions i justificacions que creguin apropiades o interposar els recursos pertinents.

Es transcriu únicament el número del DNI, NIE o passaport de les persones (Disposició addicional 7a, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

Número de document
044918939 - P
048252793 - N
049768106 - Q
X3217380 - W
049883510 - Y
046240282 - R
077309252 - L
Y5209507 - K
023308913 - T
Y6228289 - H
035094750 - Q
X5182165 - N
Y7738384 - W
046638406 - H
040565050 - L
053324921 - L
077120949 - V
047634840 - T
049880593 - X
X6421126 - D
Y1857054 - W
F848029
047901881 - B
Y1637767 - C
047826312 - C
046980025 - H
049879250 - R
077119594 - L
X9594672 - S
077314502 - W
052213514 - H
Y6754969 - K
Y2810462 - Z
X4921807 - Z
077320407 - L
Y4554315 - F
 X7676499 - L
AW028833
046756092 - J
038114201 - G
X5587968 - A
Y0543562 - V
FJ173889
047630854 - Q
049721563 - W
047634573 - D
077117729 
047636096 - Z

Vilafranca del Penedès, 16 d’abril de 2021
L’alcalde, Pere Regull i Riba

 


ANUNCI

La Junta de Govern Local en data 12 d’abril de 2021, va acordar l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació el PAU-25, Casa Vidal i Folquet, que comprèn els terrenys de sòl urbà no consolidat delimitats pel carrer Raval del la Font, carrer de la Font i carrer Sant Sebastià (Exp. 1/2020/URB_PRE) i sotmetre’ls al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients.

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d’urbanisme i serveis tècnics de l’ajuntament (Pl. de Jaume I, 8) amb cita prèvia al telèfon 938923690, a  més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics en el següent document: Projecte (pdf)

Vilafranca del Penedès, 12 d’abril de 2021

L’alcalde
Pere Regull i Riba

 


ANUNCI

El Tinent d’Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda, en data 8 d’abril de 2021, va aprovar:

“Vist l'informe de data 07 d’abril de 2021 presentat pel Servei d’Educació referent als rebuts que cal emetre en concepte de Preu Públic per l’escolarització en les llars municipals d’infants, regulat en l’ordenança fiscal número 19 d’aquest Ajuntament
corresponents al mes d’abril.

Atès que la competència correspon al Tinent d’Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda per delegació efectuada per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant el Decret d’alcaldia, de 27 de març de 2020, d’àrees i delegacions d’Alcaldia, publicat al BOP de 6 d’abril de 2020 CVE 2020009839.

És per la qual cosa que en ús de les competències conferides legalment que,

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar les baixes per “PREU PUBLIC PER L’ESCOLARITZACIÓ EN LES LLARS MUNICIPAL D’INFANTS” curs 2020-2021 que tot seguit es relacionen:
DNI/NIE          Obligat al pagament                                                    Infant         Llar
Y1860467B      RUIZ ALVARADO MARICELA DEL SOCORRO    R.R.,A        Sol Solet
Y0438536D     RHIMOU OUAFAA                                                        A..,A          El Parquet

SEGON.- Aprovar els rebuts del mes d’abril corresponents al Preu Públic per escolarització en les llars municipals d’infants per un import total de TRENTA-SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (37.567,59 €).

TERCER.- Aprovar els reconeixement de drets (RD) a l'aplicació pressupostària 342.00 "ASSISTÈNCIA I ESTADA A LLARS D’INFANTS per un import de TRENTA-SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (37.567,59€).

QUART.- Notificar la present resolució als interessats mitjançant la publicació a la web municipal.

CINQUÈ.- Donar trasllat de la present resolució al Servei d’Educació i a la Intervenció municipal.”

El Tinent d’Alcalde de serveis Centrals i Hisenda
Aureli Ruiz i Milà


ANUNCI

El Tinent d’Alcalde de Serveis centrals i Hisenda en data 24.03.2021 va aprovar:

Vist l’informe de data 23.03.2021 presentat pel Servei de Promoció Econòmica, corresponent als rebuts que cal emetre en concepte de Preu públic per la prestació de serveis al Centre Àgora del mes d’abril, regulat en l’ordenança fiscal 25 d’aquest Ajuntament.
Atès que la competència correspon al Tinent d’Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda per delegació efectuada per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’Alcaldia, de 19 de juny de 2019, d’àrees i delegacions d’Alcaldia.

RESOLC:
PRIMER.- Aprovar els rebuts del mes d’abril corresponents al Preu Públic per prestació de serveis al Centre Àgora per un import total de QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (4.966,24 €) (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el reconeixement del drets (RD) a l’aplicació pressupostària 541.02 – PROD.LLOGUER A EMRESES I ENT.INSTAL. ÀGORA (AMP) per un import de QUATRE MIL CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (4.104,32 €) més VUITCENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (861,92 €) d’IVA.
TERCER.- Notificar la present resolució mitjançant publicació al web municipal.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució al Servei de Promoció Econòmica i a la Intervenció municipal.

El Tinent d’Alcalde de serveis Centrals i Hisenda
Aureli Ruiz i Milà


CONVOCATÒRIA PER A DUES PARADES ALS MERCATS MUNICIPALS DE VILAFRANCA

S’obren les convocatòries per a l’adjudicació temporal de dues llicències administratives d’ús privatiu de bé de domini públic en règim de concurrència:
1)    Mercat Sant Salvador. Especialitat: pesca salada, olives i conserves.
2)    Mercat de la Carn. Especialitat: fresc verd i complements.  

Més informació:
Consulteu les bases a https://comercimercats.vilafranca.cat/
Contacte:
Servei de Mercats de l’Ajuntament de Vilafranca, tel. 93 817 11 69, email: mercats@vilafranca.cat
 


A N U N C I

La Junta de Govern Local en data 15 de març de 2021, va acordar aprovar inicialment Pla de millora urbana del PAU-7 (antiga UA-6), presentat pel Sr. Joan Cabestany Moncusí en nom de la Junta de Compensació del PAU 7 (Exp. 1/2019/URB_PMU) i sotmetre’ls al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, a partir de la darrera publicació o citació personal de caràcter preceptiu, als efectes de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients.

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d’urbanisme i serveis tècnics de l’ajuntament (Pl. de Jaume I, 8) amb cita prèvia al telèfon 93 892 36 90, a  més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics en aquest enllaç.

Vilafranca del Penedès, 22 de març de 2021
L’alcalde
Pere Regull i Riba

 


ANUNCI

El Ple municipal, en sessió de data 16 de febrer del 2021, ha aprovat inicialment el Reglament Municipal Regulador de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Se sotmet al tràmit d’informació pública pel termini de quaranta cinc dies mitjançant anuncis que es publicaran al BOP, al DOGC, a mitjans de comunicació escrita, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
El text del Reglament es pot consultar en aquest enllaç (pdf)

En cas de no formular-se al·legacions l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou acord exprés, i entraria en vigor després de la publicació del seu text complet al BOP i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985 LRBRL. Així mateix, es publicarà al web i portal de transparència municipal i s’anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat.


Vilafranca del Penedès, 17 de febrer del 2021
L’Alcalde,
Pere Regull i Riba

 


ANUNCI

El Tinent d’Alcalde de Serveis centrals i Hisenda en data 15.02.2021 va aprovar:

Vist l’informe de data 11.02.2021 presentat pel Servei de Promoció Econòmica, corresponent als rebuts que cal emetre en concepte de Preu públic per la prestació de serveis al Centre Àgora del mes de març, regulat en l’ordenança fiscal 25 d’aquest Ajuntament.
Atès que la competència correspon al Tinent d’Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda per delegació efectuada per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’Alcaldia, de 19 de juny de 2019, d’àrees i delegacions d’Alcaldia.

RESOLC:
PRIMER.-
Aprovar els rebuts del mes de març corresponents al Preu Públic per prestació de serveis al Centre Àgora per un import total de CINC MIL DISSET EUROS AMB QUARANTA TRES CÈNTIMS (5.017,43 €) (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el reconeixement del drets (RD) a l’aplicació pressupostària 541.02 – PROD.LLOGUER A EMRESES I ENT.INSTAL. ÀGORA (AMP) per un import de QUATRE MIL CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (4.146,63 €) més VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (870,80 €) d’IVA.
TERCER.- Notificar la present resolució mitjançant publicació al web municipal.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució al Servei de Promoció Econòmica i a la Intervenció municipal.

El Tinent d’Alcalde de serveis Centrals i Hisenda
Aureli Ruiz i Milà


ANUNCI

El Ple municipal, en sessió de data 15 de desembre de 2020, ha aprovat inicialment  l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb les Disposicions Derogatòries que incorpora, les seves Bases Específiques i els seus Annexos, així  com els models de memòria de l'activitat, pressupost de l'activitat i declaració responsable.

Se sotmet al tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies mitjançant anuncis que es  publicaran al BOP, al DOGC, a mitjans de comunicació escrita, al tauler d'anuncis i a la pàgina  web de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. El text de l'Ordenança, les Bases Específiques i  els seus Annexos es poden consultar mitjançant el web de l'ajuntament.

En cas de no formular-se al·legacions l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense  necessitat d'un nou acord exprés, i entraria en vigor després de la publicació del seu text  complet al BOP i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst en l'article 65.2 de  la Llei 7/1985 LRBRL. Així mateix, es publicarà al web i portal de transparència municipal i  s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat.

Vilafranca del Penedès, 16 de desembre de 2020
L'alcalde, Pere Regull i Riba

DOCUMENTS ADJUNTS
Bases específiques subvencions
Ordenança general subvencions
Annex 1. Cultura
Annex 2. Esports
Annex 3. Benestar Social
Annex 4. Salut
Annex 5. Medi ambient
Annex 6. Solidaritat i cooperació


EDICTE

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de desembre de 2020 va aprovar inicialment el pressupost general de la Corporació Municipal per a l'any 2021, integrat pel de la pròpia Entitat, Serveis Municipals de Comunicació SL, Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal de Formació, Fundació de la Festa Major, i Fundació VINSEUM Museu de les cultures del vi de Catalunya, així com les bases d'execució de l'Entitat i la plantilla de personal.

D'acord amb el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el pressupost s'exposa al públic a la Intervenció municipal, c/Cort, 14, 2a planta, en horari d'atenció al públic, per un termini de quinze dies hàbils a comptar a partir del següent a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant aquest termini, els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions. En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Vilafranca del Penedès, 16 de desembre de 2020
L'alcalde, Pere Regull i Riba


CERTIFICAT DEL PLE d'aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021 i següents

Consulteu el document (pdf)


El Ple Municipal en data 22 de setembre de 2020 va adoptar acords relatius a:

Suprimir el servei de Relacions Internacionals, inclòs dins de l'Àrea organitzativa interna de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior, i amortitzar la plaça de cap del servei de Relacions Internacionals (A2 24).
• Modificar, dins del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament, l'actual lloc de treball de Responsable de Planificació (subgrup A1, nivell 26), i que passi a denominar-se Cap de Gestió de Projectes i Enginyeria.
• Suprimir una plaça de Tècnic/a mitjà (subgrup A2) de la plantilla de personal laboral.
• Creació d'una plaça d'Auxiliar Tècnic/a Equipaments Culturals (subgrup C2, nivell 14) de personal laboral.

Se sotmeten els expedients al tràmit d'informació pública durant 15 dies a partir de la publicació d'aquest anunci en el BOPB, durant el qual es poden presentar al·legacions. Si no hi ha al·legacions els acords adoptats s'entendran aprovats definitivament de forma tàcita.

Vilafranca del Penedès, 30 de setembre de 2020.
El Tinent d'Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda
Aureli Ruiz i Milà


EDICTE

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 22 de setembre de 2020, l'expedient de modificació de crèdits núm. 23/2020, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de l'entitat d'enguany, mitjançant anul·lacions o baixes en aplicacions pressupostàries. Resta a exposició pública pel termini de 15 dies hàbils des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província a efectes de reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vilafranca del Penedès


EDICTE

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 22 de setembre de 2020, l'expedient de modificació de crèdits núm. 21/2020, en la modalitat de suplements de crèdit del pressupost de l'entitat d'enguany. Resta a exposició pública pel termini de 15 dies hàbils des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província a efectes d'al·legacions, de conformitat amb allò que disposa l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vilafranca del Penedès


EDICTE

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2020, l'expedient de modificació de crèdits núm. 17/2020, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de l'entitat d'enguany, resta a exposició pública pel termini de 15 dies hàbils des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província a efectes d'al·legacions, de conformitat amb allò que disposa l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vilafranca del Penedès, 23 de juliol de 2020
L'Alcalde, Pere Regull i Riba


ANUNCI

Anunci d'inici del procediment d'alienació per subhasta pública a l'alça de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Vilafranca del Penedès, propietat de l'Estat espanyol.

Anunci Tauler (pdf)
Anunci BOE (pdf)

Vilafranca del Penedès, juliol de 2020


ANUNCI

El Ple Municipal en data 16 de juny de 2020 va adoptar acords relatius a:

- Creació dins del catàleg de llocs de treball del lloc d'Adjunt a la Direcció de Serveis Jurídics (subgrup A1, nivell 27)
- Creació d'una plaça de directiu professional i d'un lloc de treball de Director/a de Turisme (subgrup A2, nivell 24)
- Suprimir una plaça de Tècnic/a mitjà (subgrup A2) de la plantilla de personal laboral
- Creació d'una plaça de Tècnic/a d'Intervenció i Hisenda (subgrup A1, nivell 22), de personal funcionari
- Creació dins del catàleg de llocs de treball del lloc de Cap del servei d'Intervenció (subgrup A1, nivell 26)

Se sotmeten els expedients al tràmit d'informació pública durant 15 dies a partir de la publicació d'aquest anunci en el BOPB, durant el qual es poden presentar al·legacions. El termini d'exposició pública finalitzarà el dia 5 d'agost de 2020. Si no hi ha al·legacions els acords adoptats s'entendran aprovats definitivament de forma tàcita.

Vilafranca del Penedès, 8 de juliol de 2020.
El Tinent d'Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda
Aureli Ruiz i Milà


EDICTE

El ple municipal, en sessió de data 16 de juny de 2020, va aprovar inicialment el CATÀLEG DE SERVEIS SOCIALS, d'acord amb el text incorporat a l'expedient, amb l'objectiu de disposar d'una eina d'informació que permeti copsar fàcilment tots els serveis que ofereix l'ajuntament i d'una eina de planificació, gestió i avaluació dels citats serveis. Aquest Catàleg es configura com un conjunt de prestacions de serveis, de prestacions econòmiques, de tràmits i d'actuacions de prevenció, atenció i promoció social que es presten directament des de l'Ajuntament i en col·laboració amb entitats del tercer sector.

Se sotmet l'expedient i el text del catàleg de serveis al tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a mitjans de comunicació escrita, al web i Portal de transparència municipal i en el tauler d'anuncis de la corporació, durant el qual podran presentar-se al·legacions o reclamacions.

Si no n'hi haguessin, el catàleg de serveis s'entendria aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés.

Documentació
Catàleg de Serveis Socials (pdf)

Vilafranca del Penedès, 29 de juny de 2020.
L'alcalde, Pere Regull i Riba


ANUNCI d'exposició de la matrícula de quotes municipals de l'IAE (exercici 2020)

Durant el termini comprès entre l'1 d'abril i el 20 de maig restarà exposada al públic a la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona https://orgtn.diba.cat la matrícula dels subjectes passius per quota municipal de l'Impost sobre activitats econòmiques de l'any 2020, corresponent a aquest municipi de Vilafranca del Penedès.


ANUNCI

No havent estat possible la pràctica de la notificació a l'adreça que consta al cens municipal, per intent infructuós, i de conformitat amb l'article 44 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de diversos expedients (segons llista), amb la finalitat de requerir la presentació de la documentació necessària per la concessió de llicència administrativa per la tinença d'animals potencialment perillosos a les persones relacionades en la llista adjunta.

Es procedeix a la publicació d'aquest anunci a fi que en un termini de 15 dies hàbils posteriors al de la publicació en el BOE, els interessats en el procediment puguin presentar-se al Servei de Salut, al carrer Santa Maria nº 2, 1r pis de Vilafranca del Penedès, per lliurar-los còpia dels requeriments o resolucions que han estat retornats i poder presentar les al·legacions i justificacions que creguin adients.

Un cop transcorregut aquest termini s'entendrà per desistida la sol·licitud.

Es transcriu el número d'expedient i número del DNI, NIE o passaport de les persones (Disposició addicional 7a, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

Número d'expedient            DNI/NIE
21/2019/SAL_LTC             47638037T
30/2019/SAL_LTC             47749210Z
31/2019/SAL_LTC             77306525Y
32/2019/SAL_LTC             47746790D
33/2019/SAL_LTC             77308959W
38/2019/SAL_LTC             77119897T
40/2019/SAL_LTC             77120092B
42/2019/SAL_LTC             26071908M
44/2019/SAL_LTC             43512000W
47/2019/SAL_LTC             48187586X
50/2019/SAL_LTC             X9631618T
51/2019/SAL_LTC             50954173L
52/2019/SAL_LTC             21773189D
53/2019/SAL_LTC             46460450J
54/2019/SAL_LTC             47729415E
55/2019/SAL_LTC             53267248M

L'alcalde, Pere Regull i Riba
Signat digitalment


ANUNCI

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 17 de desembre de 2019, la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de Vilafranca del Penedès. D'acord amb el text refós incorporat a l'expedient, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions.

Si no n'hi haguessin, la modificació de l'Ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complet en el Butlletí Oficial de la Província.

El termini d'informació pública finalitza el proper 14 de febrer de 2020.


BORSA DE PROVEÏDORS I PROVEÏDORES PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I DE FOMENT DEL CONSUM RESPONSABLE PER ALS CURSOS 2019-2020, 2020-2021 I 2021-2022.

El Servei de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès convoca la borsa de proveïdors i proveïdores per a la realització de tallers de promoció de la salut i del consum responsable (alimentació, sexualitat, prevenció drogues, etc), als centres educatius de Vilafranca, tant en educació primària com en secundària.
Les persones, empreses o entitats interessades hauran d'acreditar experiència en els diferents àmbits breument descrits, així com també el compromís i la capacitat d'adaptació i flexibilitat a les necessitats i demandes dels centres, disponibilitat horària i habilitats de lideratge en grups-classe en relació a les edats de l'alumnat als quals s'adrecen els tallers.
Les propostes s'hauran de presentar seguint allò que s'estipula en el Perfil del Contractant de la web municipal, que trobareu en aquest enllaç

El termini per a la presentació de propostes finalitzarà el dia 10 de juny de 2019 

Vilafranca del Penedès, 28 de maig de 2019


CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER ALS CONTRACTES DE LLOGUER SIGNATS AL 2018

L'Ajuntament de Vilafranca convoca subvencions per a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer.

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts són:
- Joves entre 18 i 35 anys.
- Pensionistes majors de 60 anys.
- Famílies monoparentals
- Persones amb càrregues familiars.
- Persones amb certificat de discapacitat
- Persones en situació d'atur.
- Persones provinents de desnonaments i execucions hipotecàries.
- Famílies nombroses.

Cal que l'habitatge s'hagi llogat dins el període de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2019.

Cal que les persones signants a la sol·licitud estiguin empadronades i resideixin efectivament i de forma continuada a Vilafranca del Penedès, durant un mínim de 5 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

El període per a presentar la sol·licitud d'aquests ajuts finalitzarà a les 14h del divendres 22 de febrer de 2018.

Per a més informació i presentació de sol·licituds, les persones interessades es poden adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, situada al carrer de la Cort, 14, en horari d'atenció al públic.

Documents relacionats (pdf):
Informació general
 


ANUNCI

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha presentat a la Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, una sol·licitud de declaració de Zona de seguretat de part del seu terme municipal, amb núm. d'expedient ZS-B-1/2018.

L'expedient corresponent es posa a informació pública, i es pot consultar a les dependències del servei de Medi Ambient d'aquest ajuntament, per a què els interessats puguin al·legar el que considerin pertinent, dins d'un termini de vint dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

El termini d'informació pública d'aquest expedient finalitza el proper dia 24 de gener de 2019.

Josep Pena Sant
Director dels Serveis Territorials a Barcelona 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, pesca i Alimentació
Generalitat de Catalunya


ANUNCI

Aprovat inicialment, per acord del Ple municipal de data 27 de novembre de 2018, el nou Reglament regulador dels serveis municipals de subministrament d'aigua i sanejament d'aigües residuals de Vilafranca del Penedès, que consta de 128 articles, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin, el Reglament s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text complet en el Butlletí Oficial de la Província.

El període d'informació pública de l'expedient finalitza el proper 30 de gener de 2019. 

Reglament (pdf)

Vilafranca del Penedès, 29 de novembre de 2018
L'alcalde, Pere Regull i Riba


ANUNCI

En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases dels règim local, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament en sessió plenària de data 16 de juny de 2020 va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal núm 25, donat que durant el termini d'exposició pública de 30 dies no s'ha presentat cap al·legació, es dóna per aprovada definitivament la modificació de l'ordenança fiscal núm. 25 per a l'any 2020, d'acord amb el següent detall:


A) Ordenança fiscal núm. 25, preu públic per serveis Centre Àgora

S'introdueix una nova Disposició Addicional, única, amb el text següent:

Amb vigència exclusiva per a l'any 2020, s'estableix un règim singular d'aquest preu públic, quant als diferents preus aplicables als serveis del Centre Àgora, afectats per la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Els preus públics per serveis del Centre Àgora, de l'1 de juny al 31 de desembre de 2020, es veuran reduïts en un 50 per 100, i això sens perjudici del règim aplicable de març a maig de 2020, quant a no cobrament del preu, o reducció del seu import, per afectacions directes derivades de la declaració de l'estat d'alarma.


Contra l'aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Vilafranca del Penedès, 7 d'agost de 2020
L'alcalde, Pere Regull i Riba

Accessibilitat