Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ordenances de tributs, preus públics i altres ingressos

OM00 - Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.