Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Condicions d'ús

L'accés a la seu electrònica pot fer-se des de qualsevol ordinador connectat a Internet. L’accés és gratuït i no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l’usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

Mitjançant l’accés i ús al web de l’Ajuntament la persona usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves de totes les condicions i instruccions publicades en el moment de l’accés.

En el marc de la utilització dels mitjans electrònics en l’activitat administrativa i en les seves relacions amb l’Ajuntament, i per tal de garantir el bon funcionament i gestió de la informació, comunicacions, processos i aplicacions de l’administració electrònica, l’actuació dels ciutadans i les ciutadanes ha de respectar els deures següents:

    a. Deure d'accedir a la informació i d’utilitzar els serveis i els procediments de l’administració electrònica de bona fe i evitant-ne l’abús.

    b. Deure de facilitar informació veraç, completa i actualitzada, adequada a les finalitats per a les quals se sol·licita.

    c. Deure de garantir la veracitat de les dades d'identificació i la seva actualització, sense perjudici de les condicions d'ús que, en el seu cas, s'estableixin.

    d. Deure de custodiar aquells elements identificatius personals i intransferibles utilitzats en les relacions administratives per mitjans electrònics.

    e. Deure de respectar les condicions d'ús de la informació difosa.

L’Ajuntament ha de vetllar pel compliment d’aquests deures, en el marc d’allò previst a la normativa aplicable i a les previsions de l'Ordenança reguladora de l'Administració electrònica a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament ^

1. Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Ajuntament per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu els següents subjectes:

        a) Les persones jurídiques.

        b) Les entitats sense personalitat jurídica.

        c) Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb l'Ajuntament en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

        d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament.

        e) Els empleats de l'Ajuntament per als tràmits i actuacions que efectuïn amb l’ajuntament per raó de la seva condició d’empleat públic. L'Ajuntament ha de garantir l'accés efectiu a les notificacions electròniques als empleats públics de l'Ajuntament especialment quan no disposin de mitjans electrònics en el seu lloc de treball.

2. Les persones físiques han de tenir garantit l'accés als mitjans electrònics i poden consentir-ne l'ús exclusiu en un determinat àmbit d'acció o per a tota la gestió municipal. En aquests casos, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès pot habilitar una reducció de taxes o de terminis, de conformitat amb l'establert a la normativa vigent

3. L'Ajuntament pot establir l'obligació de relacionar-se amb ell a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris. En aquest sentit, s’estableix com a subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l’ajuntament a les organitzacions sindicals de l’ajuntament i els seus òrgans de representació, Junta de Personal, Comitè d’Empresa i delegats de personal.

Requeriments tècnics per a poder operar amb la Seu electrònica^

Comprovació automàtica: Permet comprovar al moment que l'equip compleixen els requisits tècnics necessaris.

 • Tenir instal·lades les claus públiques de l'Agencia Catalana de Certificació.
  Aquestes claus són necessàries per verificar que els certificats que arriben als nostres equips informàtics han estat emesos per alguna de les autoritats de certificació de la jerarquia d’entitats de CATCert. Els navegadors principals poden portar incorporada per defecte la confiança en algunes entitats de certificació; però si el navegador que utilitzem no té incloses les claus de CATCert, cal instal.lar-les manualment. En aquest enllaç s’explica com.
 • Disposar d'un certificat reconegut.
  A l'apartat 'Certificats digitals admesos' d'aquesta Seu expliquem quins són.

 • Utilitzar un navegador web que permeti l'ús de Java i tenir instal·lada la última versió.
  Per verificar quina versió estàs utilitzant consulta aquest enllaç.
  D'altra banda, caldrà afegir l'adreça web de la Seu electrònica https://seu.vilafranca.cat a la llista d'adreces segures de Java. Per fer-ho cal buscar l'opció "Tauler de control > Java > Seguretat" i afegir-la a la llista d'excepcions.

 • Disposar d'un programa per llegir  arxius en format pdf
  Per visualitzar alguns dels documents que s'ofereixen en aquesta seu es necessita un programa per llegir arxius en format pdf. Per Windows o Macintosh, el programa recomanat és Acrobat Reader (per pdfs signats electrònicament es necessita una versió 7.0 o superior de l'Acrobat). Per Linux, algunes possibilitats són kpdf o okular.

Catàleg de dades interoperables^

El Catàleg de dades i documents interoperables identifica aquelles dades i documents en poder de l’Ajuntament de Vilafranca i altres administracions públiques, les quals l’Ajuntament podrà consultar electrònicament en altres organismes i administracions,  i en conseqüència no caldrà que la ciutadania els aporti en les tramitacions amb l’Ajuntament. Per tal que l’Ajuntament de Vilafranca pugui consultar aquestes dades, la ciutadania haurà d’autoritzar la seva consulta en la sol·licitud d’inici o durant la tramitació electrònica del procediment concret.

Les dades i documents en poder de l'Ajuntament i altres administracions públiques s'aniran indicant en les fitxes del Catàleg de tràmits progressivament.

Accessibilitat