Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Hora oficial

El registre de documents, escrits i comunicacions sovint van lligats a un termini, que pot afectar tant als ciutadans com per a l'Ajuntament. És per això que la Seu Electrònica ha de complir el requeriment bàsic d’oferir la data i hora oficial.

En el cas del registre electrònic, cal tenir present que per a qualsevol gestió, la data i hora de la seu és la que tindrà validesa legal i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit. El servei que proporciona la data i hora oficial és ofert pel Reial Observatori de l'Armada i la Seu Electrònica està sincronitzada amb ell.

La seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ofereix la data i hora oficial al marge superior dret de totes les pàgines del web.

Regulació^

  • L'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics assenyala: "els registres electrònics es regiran efectes de còmput dels terminis imputables tant als interessats com a les Administracions Públiques per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà d'explicar amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figurar visible."
     
  • L'article 15.2 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica assenyala que la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Reial Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb el previst sobre l'hora legal al Reial Decret 1308/1992, de 23 d'octubre.
Accessibilitat