Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ordenança reguladora

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès garanteix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb l'administració de forma segura, en acollir-se a la legislació relativa a l'administració electrònica.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les Administracions públiques, reconeix el dret dels de les persones a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics per a l'exercici dels drets previstos en els articles 13 i 53 de la mateixa Llei.
La Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, estableix que la seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de les quals correspon a una Administració Pública en l'exercici de les seves competències. Les seus electròniques han de disposar de sistemes que permetin l'establiment de comunicacions segures sempre que siguin necessàries.

L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir a través de la mateixa. Haurà de garantir la identificació dels mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.

Cada Administració Pública determinarà les condicions i instruments de creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de transparència, publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

La publicació a les seus electròniques d'informacions, serveis i transaccions respectarà els principis d'accessibilitat i ús d'acord amb les normes establertes sobre això, estàndards oberts i, si escau, aquells altres que siguin d'ús generalitzat pels ciutadans.

D’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, determinades persones estan obligades a relacionar-se amb l’Administració pública per mitjans electrònics: persones jurídiques (empreses, societats, entitats, associacions, etc), professionals col·legiats per a tasques de la seva competència, empleats públics per a tràmits derivats de la seva condició o representants  de persones obligades a la relació electrònica.

El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca, en sessió de 21 de novembre de 2017, va aprovar inicialment la nova Ordenança reguladora de l’Administració electrònica a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.