Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notificacions electròniques

Accés a notificacions electròniques


Accedeix a les teves notificacions
Per poder consultar les notificacions rebudes cal identificar-se mitjançant un certificat digital reconegut o bé amb una clau d'accés d'un sol ús que proporciona el portal de l'e-NOTUM. Clica aquí per identificar-te.

Què és una notificació electrònica?^

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem l’autorització de la persona interessada. Les persones jurídiques, empreses, entitats, professionals i empleats públics pel que fa a la seva relació de servei a l’Ajuntament, però, hi estan obligades, sense que puguin rebutjar vàlidament l’ús del sistema. Aquesta autorització comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització del servei de notificacions electròniques, amb els efectes jurídics que se’n puguin derivar.

El sistema de notificacions i comunicacions electròniques envia a la persona interessada un correu electrònic informatiu i un sms a l’adreça i telèfon que s’hagin indicat, avisant del dipòsit de la notificació/comunicació. Per accedir-hi cal entrar a l’adreça d’internet (URL) que indica el correu o sms informatiu, i identificar-se a partir d’alguna d’aquestes dues opcions:

  • Mitjançant un identificador o certificat digital reconegut. L'Ajuntament de Vilafranca permet treballar amb tots els identificadors i certificats admesos per l'Administració Oberta de Catalunya (IdCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat Idcat, Cl@ave...). Consulta'ls aquí.
     
  • Mitjançant una clau d’accés d’un sol ús. El sistema envia, a l’adreça de correu electrònic i/o al telèfon mòbil que s’hagin facilitat en la sol·licitud, una paraula de pas, que cal introduir en l’espai de notificacions electròniques del web per tal d’accedir al contingut de la notificació. Per assegurar el correcte funcionament, es recomana posar el mòbil o correu electrònic on s'ha rebut la petició i el NIF/NIE seu o de qui actuï com a representat (en el cas que hi hagi una sol·licitud d'origen s'hauria de posar el que s'indiqués en aquesta).


Des del moment del dipòsit de la notificació per part de l’Ajuntament es disposa de 10 dies naturals (o 5 dies naturals en el cas dels expedients de contractació) per accedir a la notificació electrònica rebuda. Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada a tots els efectes, i l’acte es donarà per notificat a tots els efectes legals sense necessitat de cap altre tràmit, i continuarà el procediment (article 43 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú), llevat que d’ofici o a instància del destinatari o destinatària es comprovi fefaentment la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

Podeu revocar l’autorització de notificació electrònica, si sou persona física no obligada, en qualsevol moment, mitjançant la presentació en qualsevol registre municipal de l’imprès corresponent a tal efecte, o amb l’enviament de la sol·licitud des de la Seu electrònica.

Accessibilitat