Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notificacions electròniques

Què és una notificació electrònica?^

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem l’autorització de la persona interessada. Les persones jurídiques, empreses, entitats, professionals i empleats públics pel que fa a la seva relació de servei a l’Ajuntament, però, hi estan obligades, sense que puguin rebutjar vàlidament l’ús del sistema. Aquesta autorització comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització del servei de notificacions electròniques, amb els efectes jurídics que se’n puguin derivar.

El sistema de notificacions i comunicacions electròniques envia a la persona interessada un correu electrònic informatiu i un sms a l’adreça i telèfon que s’hagin indicat, avisant del dipòsit de la notificació/comunicació. Per accedir-hi cal entrar a l’adreça d’internet (URL) que indica el correu o sms informatiu, i identificar-se a partir d’alguna d’aquestes dues opcions:

  • Mitjançant un identificador o certificat digital reconegut. L'Ajuntament de Vilafranca permet treballar amb tots els identificadors i certificats admesos per l'Administració Oberta de Catalunya (IdCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat Idcat, Cl@ave...). Consulta'ls aquí.
     
  • Mitjançant una clau d’accés d’un sol ús. El sistema envia, a l’adreça de correu electrònic i/o al telèfon mòbil que s’hagin facilitat en la sol·licitud, una paraula de pas, que cal introduir en l’espai de notificacions electròniques del web per tal d’accedir al contingut de la notificació. Per assegurar el correcte funcionament, es recomana posar el mòbil o correu electrònic on s'ha rebut la petició i el NIF/NIE seu o de qui actuï com a representat (en el cas que hi hagi una sol·licitud d'origen s'hauria de posar el que s'indiqués en aquesta).


D'acord amb el previst als articles 41 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, el rebuig exprés de la notificació o bé la pressumpció de rebuig per no haver accedit a la notificació en el termini de disposició de 10 dies naturals, donarà per efectuat el tràmit de notificació i es continuarà amb el procediment i l'acte es donarà per notificat a tots els efectes legals sense necessitat de cap altre tràmit, llevat que d'ofici o a instància del destinatari o destinatària es comprovi fefaentment la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.


Podeu revocar l’autorització de notificació electrònica, si sou persona física no obligada, en qualsevol moment, mitjançant la presentació en qualsevol registre municipal de l’imprès corresponent a tal efecte, o amb l’enviament de la sol·licitud des de la Seu electrònica.